آموزش مطالب خلبانی با آریا درودیان.

هدف ما آموزش اصولی زبان هوانوردی و پیشرفت سطح دانش زبان شما.